top of page
AddExport_Hållbarhetspolicy_grund.jpg

Vi tror på hållbar exportförsäljning. 

Som grund för arbetet med vår hållbarhetspolicy ligger vår vision, affärsidé samt varumärkeslöfte.

 

Målgrupperna för vårt hållbarhetsarbete omfattar våra kunder, medarbetare, ägare, leverantörer och övriga intressenter samt samhället där vi verkar. Utgångspunkten tar vi i FN:s globala principer och Agenda 2030 (Globala målen).  

 

Vårt hållbarhetsarbete ska vara en grundläggande och vägledande princip för vår verksamhet. För oss är det viktigt med öppenhet kring hållbarhetsarbete. Vi vill vara transparenta med vårt arbete och kräver samma öppenhet och dialog med leverantörer och kunder.  

 

Vi vill försöka påverka i det lilla och bidra till det stora. Det innebär att vi källsorterar vårt avfall, vi reser endast med bil och flyg i de fall inte andra resvägar är ekonomiskt hållbara och vi prioriterar digitala möten framför långa resor. Vi vill uppmuntra och inspirera andra till deras hållbarhetsarbete.

Kundcase om hållbarhet

På almi.se kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete på AddExport

Hållbarhetspolicy för AddExport

Vi ska:

  • Vara ansvarstagande och verka för hållbart företagande och tillväxt

  • Iaktta god affärssed och agera etiskt inom verksamheten samt i relationer med kunder, leverantörer och andra intressenter

  • Vara transparenta i vårt hållbarhetsarbete

  • Begränsa negativ miljö- och klimatmässig påverkan i så stor omfattning som möjligt inom verksamheten

  • Prioritera leverantörer och samarbetspartners som efterlever hållbarhetskrav, skyddar mänskliga rättigheter och värnar om miljön

  • Arbeta med ständiga förbättringar och kompetensutveckling av medarbetarna

  • Vara en inkluderande arbetsgivare som bejakar mångfald, motverkar diskriminering och som främjar en arbetsmiljö där medarbetarna bidrar med åsikter som främjar tillväxt

  • Ta avstånd från alla former av korruption, mutor eller annan otillbörlig påverkan

  • Följa upp utfall och kontinuerligt revidera målsättningar i syfte att minska företagets miljö- och klimatpåverkan

  • Följa gällande lagar och regler

Analys inför export

Exportstrategi

Marknad och exportförsäljning

bottom of page