top of page
AddExport_Hållbarhetspolicy_grund.jpg

Hållbarhetspolicy för AddExport

Vi ska:

  • Vara ansvarstagande och verka för hållbart företagande och tillväxt

  • Iaktta god affärssed och agera etiskt inom verksamheten samt i relationer med kunder, leverantörer och andra intressenter

  • Vara transparenta i vårt hållbarhetsarbete

  • Begränsa negativ miljö- och klimatmässig påverkan i så stor omfattning som möjligt inom verksamheten

  • Prioritera leverantörer och samarbetspartners som efterlever hållbarhetskrav, skyddar mänskliga rättigheter och värnar om miljön

  • Arbeta med ständiga förbättringar och kompetensutveckling av medarbetarna

  • Vara en inkluderande arbetsgivare som bejakar mångfald, motverkar diskriminering och som främjar en arbetsmiljö där medarbetarna bidrar med åsikter som främjar tillväxt

  • Ta avstånd från alla former av korruption, mutor eller annan otillbörlig påverkan

  • Följa upp utfall och kontinuerligt revidera målsättningar i syfte att minska företagets miljö- och klimatpåverkan

  • Följa gällande lagar och regler

Analys inför export

Exportstrategi

Marknad och exportförsäljning

bottom of page